PEPGroningen 

Korreweg 248. 9715AP Groningen. Tel. 050 5778888.

Het Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis[1]ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder Naam praktijk: Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen Naam regiebehandelaar: M. Wartena E-mailadres: info@pepgroningen.nl KvK nummer: 01174891

Website: www.pepgroningen.nl BIG-registraties: GZ-psycholoog
Overige kwalificaties: Eerstelijnspsycholoog

Basisopleiding: Ontwikkelingspsychologie Rijks Universiteit Groningen

AGB-code praktijk: 94000865 AGB-code persoonlijk: 94000070

2. Werkzaam in: de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): PTSS, depressieve klachten, angstklachten, sociale angstklachten, spanningsklachten, burn-out, trauma therapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, kortdurende psychodynamische psychotherapie,e-health

4. Samenstelling van de praktijk Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): M. Wartena: Eerstelijns -en GZ-psycholoog (AGBcode: 94-000070 C. Hulshof : Psycholoog in opleiding voor de GZ registratie

5. Professioneel netwerk 5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest frequent samen met de verwijzende huisartsen of POH-GGZ-ers, collegae psychologen van de Groninger Psychologen Cooperatie. Ik werk regelmatig samen met de huisartsen Strikwerda, Lely, Termaat, Lutein, Ten Kate, Ter Braak e.v. Clienten worden vaak door de huisarts verwezen of via via.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Voor op- en afschaling wordt contact opgenomen met de huisarts. Voor consultatie en medicatie wordt contact opgenomen met de betrokken zorgverlener/huisarts. Voor therapeutische of diagnostische consultatie wordt gebruik gemaakt van de intervisiegroep, die bestaat uit vijf eerstelijns -en GZ-psychologen en een klinisch psycholoog. Zij werken allen in de BGGZ of SGGZ.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): Patienten kunnen in geval van crisis terecht bij hun eigen huisarts of diens waarnemer of bij de crisisdienst van Lentis: 050 5223555. Berichten via email of voicemail op mijn praktijknummer/email worden zo veel mogelijk binnen 24 uur beantwoord,

               5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: Deze situatie doet zich zelden voor en huisarts dient te verwijzen  

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke? Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Menzis, De Friesland, VGZ, CZ, Ohra, Delta Lloyd, Multizorg, DSW, Achmea Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.pepgroningen.nl/kosten en vergoeding

7. Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no[1]show tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie Visitatie Bij- en nascholing Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: www.bigregister.nl/zoeken/zoekenopnaamenspecialisme 9. Klachten- en geschillenregeling

    9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): Klachtencommissie LVVP t.a.v. mr. N. van den Burg Postbus 13086 3507 LB Utrecht klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl Link naar website: https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: Klachtencommissie LVVP t.a.v. mr. N. van den Burg Postbus 13086 3507 LB Utrecht klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl De geschillenregeling is hier te vinden Link naar website: https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor[1]clienten?q=klachtencommissie

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: collegae van de Groninger Psychologen Cooperatie

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.pepgroningen.nl/Werkwijze/

12. Aanmelding en intake 

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Na aanmelding per email of telefoon wordt een eerste afspraak gemaakt. Tijdens de aanmelding wordt client geinformeerd dat een verwijsbrief noodzakelijk is voor eventuele vergoeding van zijn zorgverzekeraar (afhankelijk van de problematiek). In het eerste contact worden de klachten geinventariseerd, de huidige situatie en (een deel) van de levensgeschiedenis geexploreerd. Op grond daarvan wordt bekeken of de problematiek binnen de BGGZ-declaratiemogelijheden valt. Alle communicatie (email, telefoon, intake) verloopt via mijzelf of onder supervisie van mij. 12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

13. Diagnostiek  

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: M. Wartena Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn Gespecialiseerde ggz: Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Bij onduidelijkheid over de diagnose worden collegae uit de intervisiegroepen geraadpleegd. Indien er sprake is van meer complexe problematiek wordt doorverwezen naar expertise centra (Accare, UCP, ATN etc.)

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: M. Wartena Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving9401 gz-psycholoog, 1e lijn Gespecialiseerde ggz: Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: M. Wartena Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn Gespecialiseerde ggz: Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja 14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Bij aanmelding en afronding wordt er een brief gestuurd naar de verwijzende huisarts. Elk contact vindt uitsluitend plaats bij toestemming van client. Contact met naasten alleen op verzoek van client. 14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): De voortgang van de behandeling wordt gemonitord middels ROM (begin en eind). Na de intakefase wordt het behandelplan met client besproken waarbij behandelmogelijkheden worden aangeboden. Na het starten met de behandeling wordt tussentijds geevalueerd of er voldoende beweging is. Bij onvoldoende beweging of onduidelijkheid wordt het behandelplan bijgesteld in samenspraak met client.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: drie contacten of twee maandelijks

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Bij afronding ontvangen mijn clienten via email het verzoek de CQi in te vullen.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja III. Ondertekening Naam: M. Wartena Plaats: Groningen Datum: 28-10-2016 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: ja is op 01-11-2016 goedgekeurd en ligt ter inzage op de praktijk.