PEPGroningen (Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen)

Korreweg 248. 9715 AP Groningen. Tel.: 050 5778888. Fax: 050 5776000. Kvk: 01174891

Web: www.pepgroningen.nl. Email: info@pepgroningen.nl.

Mw. drs. M. Wartena

GZ- en Eerstelijnspsycholoog

BIG registratie.nr.: 191212000

Lidmaatschappen: NIP, LVVP, VENALGEMENE INFORMATIE, BEHANDELAFSPRAKEN EN BETALINGSVOORWAARDEN


Telefonische bereikbaarheid

U kunt me meestal telefonisch direct bereiken opmaandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.30 en13.00 uur.Daarnaast kunt u altijd de voicemail of antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Over wijzigingen in de telfonische bereikbaarheid en informatie over waarneming bij afwezigheid wordt u mondeling of via een bericht op de voicemail of het antwoordapparaat geïnformeerd.


Ik ben een gekwalificeerd Gezondheidszorgpsycholoog, ingeschreven in het BIG overheidsregister. Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en van de Vereniging van EMDR Nederland (VEN). In mijn praktijk werk ik binnen de kaders van de wet en regelgeving die op mijn beroepsuitoefening van toepassing is. De LVVP heeft deze in de kwaliteitscriteria opgenomen.


Verzekerde zorg Basis GGZ en Onverzekerde Zorg


PEPGroningen biedt hulp in de verzekerde Basis GGZ en hulp bij klachten en problemen die door de overheid zijn uitgesloten van vergoeding uit uw zorgverzekering. Dit heet Onverzekerde Zorg.


Wanneer u door de huisarts verwezen bent met een schriftelijke verwijzing naar de Genrealistische Basis GGZ, dan kan uw behandeling worden vergoed uit uw basisverzekering. Op de verwijsbrief dient ook te staan dat er sprake is van een (vermoeden) van een psychische stoornis. Misschien heeft u ook al een (aantal) gesprek(ken) met de praktijkondersteuner bij uw huisarts gehad voordat u naar de psycholoog verwezen bent.


De overheid heeft voor de behandeling binnen de GGGZ het zorg prestatie model geimplementeerd. Dit houdt in dat vanaf 2021 elke maand bij uw zorgverzekering gedeclareerd wordt.

Niet alle hulp valt onder de verzekerde zorg: werk en relatie problemen en aanpassingstoornissen zoals bij rouw, na een scheiding, ontslag, verhuizing en de enkelvoudige fobie zijn uitgesloten en worden onverzekerde zorg (OVP) genoemd. Wanneer u zich hiervoor aanmeld, al dan niet na overleg met uw huisarts, dan heeft u geen verwijsbrief nodig.


Werkwijze: intake, behandeling en evaluatie


In de eerste gesprekken vindt de kennismaking plaats en worden een aantal administratieve zaken besproken. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan uw klachten en/of problemen. Hier kunnen ook vragenlijsten bij worden gebruikt. Het doel is om een helder beeld van uw klachten, de diagnose, uw hulpvraag en de behandelingsmogelijkheden te krijgen.

Uw klachten, de diagnose, uw doelen en de afgesproken behandeling worden in een behandelplan samengevat. Wanneer u daar mee instemt volgt de behandeling.

In deze fase werken we aan uw hulpvraag. Het doen van oefeningen buiten de gesprekken om bijv. anders met uzelf of anderen om te gaan is daar een belangrijk onderdeel bij.

Het verloop van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Ook terugvalpreventie komt aan bod.


Behandelingsafspraken


Privacy en dossier

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in de (financiële) administratie moeten worden opgenomen, worden zorgvuldig beheerd, conform de Algemene Verordering Persoonsbescherming (AVG).

Er wordt een dossier gevormd wat kan bestaan uit de intakegegevens, gespreksverslagen en testresultaten en brieven aan en van andere hulpverleners zoals uw huisarts.

U heeft recht op inzage hiervan. Uw dossier wordt 20 jaar bewaard.

De psycholoog heeft geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming wordt geen informatie aan derden (o.a. de bedrijfsarts) gegeven.

De psycholoog kan ervoor kiezen collega’s te consulteren over uw situatie. Dit gebeurt dan altijd anoniem.


Geanonimiseerde gegevensverwerking

Wanneer uw behandeling valt onder de verzekerde zorg dan moeten uw gegevens, inclusief een diagnose, wettelijk verplicht (Wmg) geanonimiseerd aangeleverd worden aan het SVR (Stichting Vrijgevestigden ROMmen). Stichting Benchmark GGZ (SBG) onderzoekt verder de effectiviteit van behandelingen. Mocht u dit bezwaarlijk vinden dan kunt u een Privacyverklaring tekenen.


Second opinion en klachtrecht

Heeft u twijfels over de diagnose of de voorgestelde behandeling, overlegt u dit dan met de psycholoog. Komt u er samen niet uit dan is altijd een second opinion mogelijk bij een gekwalificeerde psycholoog. Heeft u een klacht, bespreek die dan bij voorkeur eerst met uw psycholoog. Indien dit niet kan of u komt er samen niet uit dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de LVVP of het NIP.


De vergoeding en kosten

Behandeling binnen de GBGGZ- verzekerde zorg

De behandelingen vanuit de GBGGZ worden vanuit de basisverzekering vergoed. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars, behoudens CZ, OHRA en Nationale Nederlanden, contracten afgesloten en declareert maandelijks rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Bent u verzekerd bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar, dan ontvangt u maandelijks een factuur die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico wordt aangesproken wanneer dit nog niet door u aan andere zorgkosten is besteed.


Onverzekerde zorg (OVP) en coaching

Behandeling van Onverzekerde zorg, zoals bij enkelvoudige fobie, werk of relatieproblemen of andere hulpvragen zonder dat er sprake is van een stoornis, dient u zelf te betalen. U krijgt per consult een factuur waarop OVP staat vermeld.

Het tarief dat vastgesteld is door de NZA wordt gehanteerd.

Wanneer uw werkgever de behandeling betaalt dan is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. Het tarief is dan het tarief dat de NZA hanteert excl. 21% BTW.

Op alle facturen zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arondissementsrechtbank te Amsterdam op 11-09-1992 onder nummer 257/1992.


Combinaties verzekerde en onverzekerde zorg

Dit is mogelijk. Wanneer u tijdens of na de verzekerde behandeling aan een buiten die behandeling vallende klacht/probleem wilt werken, of bijv. met uw partner een hulpvraag heeft. Dan wordt vooraf afgesproken wat voor uw eigen rekening is.


Bij verhindering

Mocht u om welke reden dan ook niet op het afgesproken tijdstip kunnen komen, geef dit dan uiterlijk 24 uur van te voren door via mail of telefoon. U kunt altijd, ook in het weekend, de voicemail of antwoordapparaat inspreken. Afzeggingen kunnen niet per SMS gedaan worden.

Een niet op tijd afgezegde afspraak wordt bij uzelf in rekening gebracht (No-show 65 euro). Uw verzekering vergoedt deze kosten niet.

februari 2023